Båtplatser

 

Torhamns Båtsällskap förfogar över Torhamns hamn, som är en småbåtshamn. Hamnen har 137 båtplatser varav  120 platser med Y-bom, och 17 platser längs kaj.

 

Tillgången på båtplatser varierar. För närvarande är alla båtplatser upptagna och vi har en kölista som vi fördelar våra båtplatser efter. Kölistan baseras på det datum då du har betalat avgiften till att stå i kö för båtplats. Kölistan finns under fliken Bli medlem.

 

Ansökan båtplats

Medlem som erbjuds en båtplats kommer att ingå i ett båtplatsavtal med Torhamns Båtsällskap. Det kan bara vara en person som ansvarar för båtplatsen och båtplatsen kan ej överlåtas på delägare av båt.

 

Fördelning båtplatser

Vi fördelar båtplatser och andrahandsplatser efter kölistan men för att få  "rätt båt på rätt plats" måste vi ibland frångå ordningen i kölistan beroende på vilken storlek den lediga båtplatsen har.

 

Maximalt två båtplatser per medlem

Tillgången på båtplatser är begränsad i Torhamns hamn. Ingen medlem får ha mer än två båtplatser. Denna regel gäller även vid familjemedlemskap.

 

Båtbyte

Om medlem har för avsikt att byta båt skall vederbörande så snart som möjligt meddela båtplatsansvarig vilken typ av båt samt bredd och längd på den nya båten. Detta för att vi skall kunna planera för ett optimalt nyttjande av båtplatser och hamn.

 

Byte av båtplats

Medlem som önskar byte av båtplats anmäler detta till styrelsen och till vår "Interna lista för byte av båtplats". När nya platser finns tillgängliga fördelas de i första hand till de som har anmält sig till denna lista och i andra hand till de medlemmar som står på kö för båtplats. Medlem får enbart ett erbjudande om ny båtplats därefter stryks man från listan.

 

Översyn båtplatser

Årligen, inför varje säsong kommer vi att se över båtplatserna så att "rätt båt ligger på rätt plats" samt att båtens längd och bredd stämmer överens med båtplatsen.

 

Styrelsen har beslutat att ett minimun om 10 cm på var sida om Y-bom är tillräcklig bredd för att båt ska anses ligga rätt.

 

Platsbyte, du ”äger” ej båtplats

Båtplatsinnehavare kan bli anvisad ny plats och får därigenom ha överseende med de olägenheter som kan uppstå med ett platsbyte samt även ha acceptans för en ev. flyttning från y-bom till bojplats, om så krävs.

 

Förtydligande angående båtplatsavtal är således att man inte "äger" den båtplats som man en gång har blivit tilldelad.

 

 

Policy för uthyrning av båtplats i andra hand

 

Tvingande regler

För att medverka till en levande och aktiv hamnmiljö, optimera utnyttjandet av tillgängliga båtplatser gäller följande, tvingande regler beträffande andrahandsupplåtelse.

 

Medlem äger rätt att under maximalt 2 år upplåta sin plats för andrahandsuthyrning därefter måste båtplatsen sägas upp.

 

Medlem kan ej själv upplåta eller hyra ut båtplats i andra hand.

 

Om du ej avser utnyttja båtplats

Medlem med ordinarie båtplatsavtal, som inte avser utnyttja sin plats kommande säsong, skall senast 31maj innevarande år meddela båtplatsansvarig härom. Båtplatsen står därigenom till båtsällskapets förfogande för andrahandsupplåtelse under överenskommen period

 

Båtplatsinnehavaren är härigenom berättigad till ersättning av hälften av den till båtsällskapet erlagda avgift som en eventuell andrahandsupplåtelse inbringar. När andrahandsupplåtelsen är genomförd sker återbetalning från klubbens kassör till den bank samt det kontonummer som medlem meddelat båtsällskapet.

 

 

Utebliven dialog med båtplatsansvarig.

Båtplats där båt ej sjösatts senast den 1 juli och där ordinarie båtplatsinnehavare ej meddelat båtplatsansvarig annat, upplåtes, efter att båtplatsinnehavare kontaktats, till båtsällskapet för andrahandsuthyrning.

 

Båtplatsinnehavaren är i detta fall EJ berättigad till någon ersättning för andrahandsupplåtelse.

 

 

STYRELSEN