Väder Torhamn

Förslag på utbildnings- och seminarieverksamhet inom Torhamns Båtsällskap

1.

SSRS kommer till oss i Torhamn och visar sin räddningsbåt Michano och berättar om sin verksamhet.

 

2.

Räddningstjänsten har kursverksamhet och de har utbildning i HLR, som man kanske kan utöka med brandsläckning/lämplig utrustning i sin båt.

 

3.

Båtbesiktning/båtsäkerhet.

 

4.

Framtagande av en miljöplan för TBS. Vi arbetar under ett antal kvällar med att studera andra båtklubbars miljöplaner och tillsammans formulerar en miljöplan för Torhamns Båtsällskap.

 

5.

Karlskrona Ornitologiska klubb- visar hur ringmärkning går till ute på fågelstationen på udden.

Lämplig tid är en helg ca två timmar efter soluppgången.

 

6.

Latrinautbildning- teoretiskt om den nya lagstiftningen samt praktiskt hur man använder pumpstationen

 

7.

Båtbottentvättning kontra spolplatta kontra båtbottenfärger. Vi bjuder in en representant för Rent Under samt någon från Länsstyrelsen som håller ett föredrag inom detta ämne. Viktigt att känna till kommande lagstiftning.

 

8.

Förorenade områden /förorenad mark. Vilken lagstiftning finns idag?, vem har ansvaret för föroreningarna?, kan man sanera ett vattenområde? vilka föroreningar kan man hitta och vilka är deras effekter?

 

9.

Hur står det till med fiskarna i Torhamnsfjärden? Föredrag av Ulf Lindahl på Länsstyrelsen som har undersökt rekrytering/ fortplantning inom området.

 

10.

Östersjön- hur mår vårt hav? Seminarium där högskolan i Kalmar presenterar sina senaste mätningar och jämför dem med tidigare år.

 

11.

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid förhöret visat sig ha teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten, i första hand i dagsljus och goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap. Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid förhöret visat sig ha teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten, i första hand i dagsljus och goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap. Utbildningen genomförs vid fler än fem deltagare och tar ca 10-12 kvällar att genomföra.

12.

Kustskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt.

 

Kustskepparinyg medför behörighet att föra fritidsskepp (”längd över 12

meter i kombination med bredd om 4 meter eller mer”), enligt kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar, men inte behörighet att utöva befäl på svenska handelsfartyg.

 

För att få Kustskepparintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en

förhörsförrättare auktoriserad av NFB.

Lista över NFB auktoriserade förhörsförättare kan erhållas av NFB.

Avgift för prövning är från och med 2014-01-01 450 kronor.

 

13.

SRC, Short range certificate. Hette VHF certifikat förr i tiden.

TBS har haft en VHF kurs med mer än tio deltagare.

 

14.

Manöverintyg för högfartsbåt

Fastställt av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, den 4 april 1989, i den

lydelse den har fr.o.m. den 6 november 1989.

 

Denna kompetens avses utgöra:

-Dels ett komplement till Förarintyg för fritidsbåt.

-Dels en förarkompetens för högfartsbåt för färd inom känt område.

-Dels en kompetens för rorsman i högfartsbåt med navigatör.

Kompetensen avser inte färd i dålig sikt och innebär inte kunskaper i

navigation.

 

För att få ett manöverintyg för högfartsbåt skall sökandes teoretiska

kunskaper och praktiska färdigheter prövas av

förhörsförrättare som är auktoriserad därtill av NFB.

 

Anmälan till prövning görs hos förhörsförrättaren som bestämmer tider och platser för de olika proven. Avgiften för prövningen är från och med

2014-01-01 450 kronor. Avgiften för förnyat teoretiskt prov är 50 kronor och för förnyat praktiskt prov 150 kronor. Avgifterna erlägges till

förhörsförrättaren. Kostnaden för båt och bränsle vid praktiskt prov ingår

 

15.

Besök på Sjöstridskolans planetarium.

 

16.

Besök på Basareholmen med guide som berättar om verksamheten med ammunitionstillverkning sedan 1700 talet fram till 1986 som har varit där.

 

17.

Båtmässa i Köpenhamn på Bella Center, eventuellt i samarbete med annan båtklubb (ex Tallebryggans BK).

 

18.

Splitsning och knopar.